SAL-Fin este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competenţă, care organizează şi administrează proceduri SAL prin care se propune sau impune, după caz, o soluţie părţilor.

Pentru soluţionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să îşi exprime această opţiune în mod voluntar şi să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare.

Principala atribuţie a SAL-Fin constă în organizarea şi soluţionarea prin proceduri SAL a litigiilor interne sau transfrontaliere, născute din contracte de vânzare sau de prestare de servicii încheiate de consumatori cu comercianţii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-Fin).

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză.

Organizarea şi soluţionarea alternativă a litigiilor se realizează prin procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluţii sau procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii.

Conducerea SAL-FIN este asigurată de Colegiul de coordonare. Colegiul de coordonare este format din 5 membri, dintre care 2 sunt nominalizaţi din partea A.S.F., unul din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.) şi 2 din partea asociaţiilor pieţei financiare nonbancare şi a asociaţiilor de consumatori.

Finanțarea SAL-FIN

Finanţarea SAL-FIN este asigurată de către A.S.F. Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită atât pentru consumatorul, cât şi pentru comerciantul parte în litigiu.

Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente şi alte probe suplimentare necesare în soluţionarea litigiului sunt în sarcina părţii care le solicită.

Procedurile de solutionare a litigiilor:

Datele de contact pentru SAL-Fin – Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar:

Sediul ASF din Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti
Fax: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
RELAȚII CU PUBLICUL
Telefon 0800.825.627
Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08